Ο Δήμος Πατρέων προσλαμβάνει έκτακτο προσωπικό

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 30η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 το πρωί με τα εξής θέματα:

Έγκριση της υπ’ αριθ. 33/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων που αφορά στην έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης – Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού)

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 Δήμου Πατρέων (λοιπές αντικαταβολές) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 Δήμου Πατρέων, ανταποδοτικού χαρακτήρα (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

1) Έγκριση α) Της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας COVID-19, συνολικού προϋπολογισμού 99.652,60€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) β) Των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 6/2021 Μελέτης», γ) Του από 19/03/2021 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, 2) Ανάθεση της εν λόγω προμήθειας. 3) Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο για την υπογραφή των συμβάσεων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

1) Έγκριση: α) Της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατεπείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση γκισέ για την τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με συνολικό ποσό ανάθεσης 42.151,32€ (συμπ/νου ΦΠΑ). β) Των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 2/2021 Μελέτης και γ) Του από 8/03/2021 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, 2) Ανάθεση της εν λόγω προμήθειας και 3) Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

Ακύρωση της υπ’ αριθ. 924/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο: «Έργα Υποδομής Κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της διακήρυξης, του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πατρέων» cpv:66514110-0, προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2021 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του έργου «Οδοποιία και μικρά τεχνικά έργα Ανατολικού και Νότιου διαμερίσματος 2020» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή παιδικών χαρών σε νηπιαγωγεία», αναδόχου «Τρίγκα Βασίλειου του Ανδρέα»  (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

Εξειδίκευση πιστώσεων για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού, από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Ταχυδρομικά τέλη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν ταχυδρομικά τέλη και ορισμός υπολόγου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)

Διαγραφή οφειλής (Αλεξοπούλου Αναστασία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή οφειλής (Ασημακόπουλος Νικόλαος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή οφειλής (Αυγέρης Δημήτριος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή οφειλής (Γεωργιοπούλου Βασιλική, Σωτηρόπουλος Νικόλαος, Μαγκάκη Άννα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή οφειλής (Γιαννούλη Ανδριάννα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή οφειλής (Γκοτσόπουλος Αλέξανδρος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή οφειλής (Γκοτσόπουλος Παύλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή οφειλής (Κατσαλη Βασιλική) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή οφειλής (Κατσώρας Σπυρίδων) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή οφειλής (Νικολουτσόπουλος Βασίλειος) – Βεβαίωση οφειλής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή οφειλής (Παπακωνσταντίνου Γεώργιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή οφειλής (Παπαρρηγόπουλος Αλέξιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή οφειλής (Σοφιλος Βλάσιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή οφειλής (Τρύφα Ευαγγελία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή οφειλής (Φλωράτος Ανδριανός) – Βεβαίωση οφειλής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή οφειλής (Φλωράτος Ανδριανός – 57,24€) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή οφειλής (Φλωράτος Ανδριανός – 27,70€) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή οφειλής (Χρυσανθόπουλος Βασίλειος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Σχόλια:

more recommended stories