Θέσεις Εργασίας Πάτρα: Προσλήψεις προκήρυξε το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (32 θέσεις)

Θέσεις Εργασίας Πάτρα: Προσλήψεις προκήρυξε το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (32 θέσεις)

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου Φκ223 «Πρόγραμμα Δράσης για τη Πρωτοβουλία του Ε.Α.Π. για την Εκπαίδευση Προσφύγων», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ε.Α.Π.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι για όλες τις τελευταίες θέσεις εργασίας που αφορούν την Πάτρα (ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ)

Υποβολή υποψηφιοτήτων: Έως 21/09/2016

Η αίτηση θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά (υπογεγραμμένη & σκαναρισμένη) ως και τα σχετικά δικαιολογητικά (σαρωμένα/σκαναρισμένα) σε μορφή pdf στο [email protected] (αναλυτικά βλ.ΣΤ), από 17/09/2016 έως και 21/09/2016, με το εξής θέμα: Υποβολή Αίτησης για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου Φκ223, Θέση: … (αριθμός)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Φόρμα Αίτησης, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
  2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής ή Ειδικό Δελτίο Αιτούντος Άσυλο
  1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα)
  2. Τίτλοι Σπουδών, βάσει των §Α-Β
  3. Σχετικά με τα προσόντα/κριτήρια επιλογής, έγγραφα (π.χ. βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, συμβάσεις, συμφωνητικά), ως εξής – σύμφωνα με το ν.4250/2014:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι για όλες τις τελευταίες θέσεις εργασίας που αφορούν την Πάτρα (ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ)

Σχόλια:

more recommended stories