Πάτρα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 11η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ (2014)» (Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής)
2. Έγκριση πρακτικών του Γνωμοδοτικού Οργάνου και ανάδειξη «προσωρινού αναδόχου» του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια αυτόνομης μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μέσω μεμβρανών υπερδιήθησης (CPV: 42912300-5), συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 159.960,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αναπληρωτής Αρμ. Δ/ντής)
3. Έγκριση 1ου πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου του Συνοπτικού Δημόσιου, Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τα τμήματα του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων» συνολικού προϋπολογισμού 73.883,76 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), CPV: 39830000-9 (Προσωρινοί ανάδοχοι) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
4. 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, 2. Ανάθεση της σύμβασης «Ετήσια συντήρηση-αναβάθμιση του λογισμικού των προγραμμάτων ADAPT – AutoFINE & ΚΕΝΑΚ, που χρησιμοποιεί το Τμήμα Η/Μ της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-H/M, από την κατασκευάστρια εταιρεία 4Μ (Σχεδιαστικό & Υπολογιστικό πακέτο), μέσω των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της», με συνολικό ποσό ανάθεσης 1.879,84€, με ΦΠΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2β του Ν.4412/2016 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της αριθ. 5/2019 διακήρυξης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, για τις Υπηρεσίες μετατροπής και τοποθέτησης κατάλληλου συστήματος υπερκατασκευής για την μετατροπή οχημάτων του Δήμου Πατρέων CPV – 34224200-5 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
6. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου στην Ενδιάμεση Συνάντηση (Intermediate Meeting) του έργου LIFE – ANCHORE στη ΜΕΛΙΓΙΑ (Ισπανίας) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αναπληρωτής Αρμ. Δ/ντής)

Σχόλια:

more recommended stories