Αγωγή μείωσης του ενοικίου: Προσωρινή προστασία του μισθωτή

Αγωγή μείωσης του ενοικίου: Προσωρινή προστασία του μισθωτή μέχρι την έκδοση απόφασης για τη μείωση

του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Πατρών

Σε περίπτωση αγωγής μείωσης του μισθώματος, κάτι που αποτελεί πλέον εύλογο αίτημα υπό τις παρούσες οικονομικές περιστάσεις (ανεργία, μείωση μισθών/συντάξεων και γενικά περιβάλλον εντεινόμενης οικονομικής κρίσης), το δικαστήριο μπορεί να διατάξει προσωρινή ρύθμιση της μισθωτικής σχέσης μέχρι την έκδοση στα πλαίσια της κύριας δίκης οριστικής ή τελεσίδικης απόφασης για τη μείωση ή όχι του ενοικίου. Η προσωρινή αυτή ρύθμιση θα αφορά την υποχρέωση του εκμισθωτή να
μην καταγγείλει τη μίσθωση μέχρι την έκδοση της απόφασης για μείωση ή όχι του μισθώματος για το λόγο ότι ο μισθωτής δεν κατέβαλε το ισχύον μίσθωμα (του οποίου ζητείται η μείωση). Ουσιαστικά δηλαδή ζητείται με λήψη ασφαλιστικών μέτρων η προσωρινή παράλειψη καταγγελίας της μισθωτικής σχέσης από τον εκμισθωτή μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της κύριας δίκης με σκοπό να προστατευθεί ο μισθωτής, ο οποίος έχει ζητήσει από το Δικαστήριο την αναπροσαρμογή (μείωση) του καταβαλλόμενου ενοικίου και αναμένει την κρίση επί του αιτήματος αυτού.

Σχετική με το θέμα είναι η πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών (4524/2015) σύμφωνα με την οποία “από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 388 παρ. 1, 288 ΑΚ, 682 παρ. 1 εδ. α’, 731 και 732 ΚΠολΔ, το Δικαστήριο μπορεί, ώσπου να εκδώσει στο πλαίσιο της κύριας δίκης την τελεσίδικη ή οριστική (διαπλαστική) δικαστική απόφαση του για τη μείωση ή όχι της παροχής «στο μέτρο που αρμόζει» στην περίπτωση του άρ. 388 παρ. 1 ΑΚ ή στο μέτρο που απαιτείται για την άρση του ουσιώδους της διαφοράς μεταξύ παροχής και αντιπαροχής και για την αποκατάσταση της διαταραχθείσας καλής πίστης στην περίπτωση του άρθρου 288 ΑΚ, να διατάξει την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης και συγκεκριμένα της απορρέουσας από τη σύμβαση έννομης σχέσης, επιλέγοντας το κατά την κρίση του προσφορότερο ασφαλιστικό μέτρο σύμφωνα με τα άρθρα 731 και (ιδίως) 732 ΚΠολΔ. Ειδικότερα, ώσπου να εκδοθεί στο πλαίσιο της κύριας δίκης η τελεσίδικη ή οριστική (διαπλαστική) δικαστική απόφαση για τη μείωση ή όχι του (αρχικά συμφωνημένου ή κατ’ αναπροσαρμογή διαμορφούμενου) καταβαλλομένου μισθώματος (της παροχής) «στο μέτρο που αρμόζει» στην περίπτωση του άρθρου 388 παρ. 1 ΑΚ ή στο μέτρο που απαιτείται για την άρση του ουσιώδους της διαφοράς μεταξύ του καταβαλλόμενου μισθώματος (της παροχής) και της αληθούς αξίας της παραχωρούμενης χρήσης του μισθίου (της αντιπαροχής) και για την αποκατάσταση της διαταραχθείσας καλής πίστης στην περίπτωση του άρθρου 288 ΑΚ, το Δικαστήριο μπορεί σύμφωνα μετά άρθρα 731 και 732 ΚΠολΔ να διατάξει την προσωρινή ρύθμιση της απορρέουσας από τη σύμβαση μίσθωσης διαρκούς μισθωτικής ενοχικής σχέσης και συγκεκριμένα μπορεί να διατάξει τον εκμισθωτή να παραλείπει προσωρινά (μέχρι τελεσίδικης ή οριστικής απόφασης για μείωση ή όχι του μισθώματος) την καταγγελία της μίσθωσης που τον συνδέει με το μισθωτή για το λόγο της καθυστέρησης καταβολής από τον τελευταίο αυτού ακριβώς του μισθώματος αμείωτου και όχι βέβαια για άλλο λόγο”.

Σχόλια:

more recommended stories